మీతో నన్ను తీసుకోండి / లూకా కోన్ టే (రష్యన్ అనువాదంతో శృంగార చిత్రం) తెలుగులో సెక్స్ ఫిలిం

వివరణ: అసా లేదా అసా (2003). ఈ కథ ఒక విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త గురించి, అతను తన సొంత విజయవంతమైన వ్యాపారానికి తన ఆదా చేసిన సమయాన్ని వెచ్చిస్తాడు. అతని భార్య ఎల్లప్పుడూ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటుంది మరియు ఆమె భర్త సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడని అనుమానించడం తెలుగులో సెక్స్ ఫిలిం ప్రారంభిస్తుంది.