సన్నగా సైడ్ (బారోనెస్ శిక్షణ) - తెలుగులో సెక్స్ మూవీ కావాలి అనువాదం శృంగార చిత్రం

వివరణ: 1977 నుండి రష్యన్ అనువాదంతో మంచి రెట్రో శృంగార చిత్రం. అసలు శీర్షిక: ఒక బారోనెస్ విద్య, లేదా ఇతర మాటలలో: క్రిమినల్ పార్టీలు. మీరు కేవలం ఒక రోజు కోసం ఒక బారన్ లేదా బారోనెస్తో స్థలాలను మార్చగలిగితే మీరు ఏమి చేస్తారు? ఈ చిత్రంలో, వారు 2 తెలుగులో సెక్స్ మూవీ కావాలి సాధారణ సేవకులను గుర్తిస్తారు.