బ్లాక్ తెలుగులో సెక్స్ సీన్ క్రానికల్ 1: ఉన్నత పాఠశాలలు-అనువాదం పోర్న్ సినిమా

వివరణ: అసలు శీర్షిక: ఐపిఎ 1: ఐపిఎ. ప్రత్యామ్నాయ చలనచిత్ర శీర్షికలుః ఐసిఎస్కు వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదుః టీచర్స్ వైస్ (ఫ్రెంచ్ వెర్షన్, అనిమే) లేదా తెలుగులో సెక్స్ సీన్ హైస్కూల్. రష్యన్ చిత్రం ఇప్పటికీ "ఫిర్యాదు 1: ది ఈవిల్ ప్రొఫెసర్" (రష్యన్ అనువాదంతో) పేరుతో విడుదల చేయబడింది. ఉత్పత్తి సంవత్సరంః 1994.
ఫక్ వర్గం :